DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

اژدهای شکیبا

اژدهای شکیبا

                                     

                                          بخش اول

تاريخ و اندیشه چين در دوران باستان

         

فصل اول: تاريخ باستان                       

          عصر امپراتوران                                                       

سلسله شي يا، مظهر اجداد سرزمين اصلي          

سلسله شانگ، طلوع تاريخ چين                                 

سلسله شو، آغاز دوره فئودالی                                   

سلسله چين، وحدت سرزمين اصلي                             

 

فصل دوم : تاريخ انديشه باستان                             

سپهر انديشه ورزي                      

مکاتب فلسفي                                       

کنفوسيوس                                         

کنفوسيوسيسم                                     

                             سيستم امتحانات                                    

مکتب ين يانگ يا مکتب کيهاني                       

تائوئيسم                                                      

مکتب قانونگرايي                                         

مکتب سوداگرايي يا موهيست ها                      

موتزو                                                        

منسيوس                                            

                                                        

بخش دوم

تاريخ و اندیشه چين در عصر ميانه

( از زمان سلسله هان تا سال 1646 )

        

فصل سوم : تاريخ عصر ميانه در چين

سلسله هان، دوران جاده ابريشم       

جاده ابریشم

سلسله سويي، پايان ناآرامي هاي داخلي                

سلسله تانگ، رواج اریستوکراسی             

سلسله سونگ، رواج اخلاقیات کنفوسیوسی          

سلسله يوان، نخستين حکمرانان خارجي               

سلسله مينگ، احداث ديوار بزرگ چين                

سلسله کينگ، اوج گسترش سرزميني                  

فصل چهارم: تاريخ انديشه عصر میانه در چين

بوديسم

نيوکنفوسيوسيسم

مکتب اصولگرايان

مکتب ادراکي

مکتب فراگيري شهودي

 بخش سوم

تاريخ و اندیشه چين در دوران معاصر

 

فصل پنجم: تاريخ معاصر

سلسله چينگ، دوره گذار

بروز ناآرامي ها در قلمرو امپراتوري        

ورود كشورهاي غربي به چين  

جنگ اول ترياک

جنگ دوم ترياک

مسيحيت در چين

شورش تاي پينگ ها

نقش بيگانگان درتضعيف امپراتوري چينگ

نهضت تحکیم مشروع

اصلاحات صد روزه و پس آيند آن

جنبش مشت زن ها

ظهور انديشه هاي ناسيوناليستي

سون يات سن و انقلاب بورژوايي

جنبش چهارم مي

حكومت كو مين تانگ در چين

جنگ عليه ژاپن

خيزش حزب كمونيست در چين

         راه پیمایی بزرگ

         جنگ با ژاپن

فصل ششم : تاريخ انديشه معاصر

چین در آستانه عصر جدید

          دگرگونیها در آستانه عصر جدید

جنبشهای اصلاحی

ریشه ها و سیر تحول ملی گرایی چینی

شکل گیري ناسیونالیسم چینی در دوران معاصر

نقش طبقات مدرن در گسترش ناسیونالیسم چینی

اندیشه های سیاسی سون یات سن

 

جمع بندي

کتابشناسي

ضمائم و پيوستها 

 

گفتاری در مورد کتاب

روند وادادگي نظامهاي کمونيستي در برابر موج عظيم "جهاني شدن" يکسان نبود. برخي همچون شوروي و اقمار آن، شاهد يک فروپاشي عظيم بودند، به گونه اي که نظام جايگزين، بر خاکستري از گذشته بنا گرديد. اين مناطق علاوه بر دست شستن از آرمانهاي موعود، تن به يک فروپاشي سياسي و تجزيه سرزميني دادند و جغرافياي سياسي آنان شكل ديگري يافت و در هرم قدرت نظام بين الملل نيز مجبور شدند حرکت به سمت قاعده را تجربه کنند.

در اين ميان جمهوري خلق چين را مي توان يک استثنا دانست. ويژگيهاي حزبي، هوشمندي نخبگان سياسي و پيشينه بلند تاريخي به همپويي فرهنگي و بهره گيري از تحولات بين الملل سبب گرديد، تا انقلاب سرخ چين روايتي ديگر از زیست انقلاب های قرن بيستم را به نمايش بگذارد. اين کشور توانست و با بهره گرفتن از شرايط جديد جهاني، طي دهه هاي 80 و 90 ميلادي شيوه جديدي از نوسازي و ورود به جهان صنعتي، بدون فروپاشي سياسي را آزمون کند. بررسي روندو شيوه ها ی گروه هاي نوساز و نتايج  و
 چشم انداز آن و فرصتها و تهديدهاي  اين نوسازي و علل پايداري سيستم حکومت مي تواند آموزه هاي بسياري براي ديگر کشورها به ويژه آنان که در ادبيات نوين سياسي، «کشورهاي درحال توسعه» خـــوانده مي شوند در بر داشته باشد.

 انقلاب کمونيستي چين اگر چه با خشونت بسيار، اما با در برگیری اجتماعی توانست دگرگوني عظيمي درجامعه به وجود آورد و زمينه ورود اين کشور به دنياي جديد را فراهم سازد. در پي انقلاب و استقرار نخبگان جديد و فاصله گرفتن تدريجي جامعه از آرمانهاي اوليه انقلاب، به تدريج زمينه حضور عملگرايان و فن ورزان در عرصه هاي گوناگون تصميم گيري فراهم گشت و با به قدرت رسيدن هر نسل جديد از نخبگان فکري و ابزاري چين، نقش آنان پررنگتر گرديد و به همان ميزان حکومت از" مفاهيم ايدئولوژيک"   فاصله گرفت.   مديريت عملگرايان  فن ورز موجب  فربه شدن طبقات نوآور و بالندگي اقتصادي جامعه گرديدکه استمرار منطقي اين روند تلاش بيشتر چين براي بازتعريف جايگاه خود در عرصه نظام بين المل را در پي داشت و اين همه را مي توان در راستاي شعار دستيبابي به يک"   هويت نوين " مشاهده کرد.

كتاب حاضر، درحقيقت تلاشي است براي درك موضوعات پيش گفته و گشودن افقي جديد و منطبق با واقعيتهاي چين امروز. اما از آنجا كه نائل شدن به اين مهم بي مدد دستيابي به فهمي عميق از ايستارهاي تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي گذشته چين ممكن نيست در اين جلد از كتاب به طورعمده به سراغ آن حوزهايي از جامعه چين رفته ايم كه رد پاي آنها را مي توان به وضوح در چين امروز و شيوه برگزيده شده توسط نخبگان اين كشور براي دستيابي به توسعه ديد و اميدواريم در جلدهاي آتي كتاب بتوانيم « چين معاصر» را از منظري علمي و كاربردي مورد مطالعه قرار دهيم.

اگرچه در كتاب حاضر تلاش گرديده است تا حد ممكن از منابع معتبر به عنوان مرجع كمك گرفته شود، اما غناي فعلي آن بيش از هر چيز مديون تماس و ارتباط مستقيم مولفين آن با مردم چين و سود جستن از دیدگاههای پژوهشگران، نويسندگان و كارشناسان اين كشور و ديگر فريختگان ايراني و خارجي مي باشد، كه زندگي و حضور چند ساله پديدآوردگان این اثر در جامعه چين، امكان چنين مهمي را فراهم ساخت.

 بر همين اساس بر خود فرض مي دانم در همين جا از تمام همراهان و دوستاني كه در اين راستا با ما
هم داستان شدند صميمانه تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از انتشارات .... و مدیر فرزانه آن جناب آقاي .... كه امكان چاپ كتاب را فراهم آورد صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. اميد كه چاپ جلد اول اين كتاب، در آمدي بر استحكام، فزوني، استمرار  و ستبري كاوشهايي از اين دست باشد.

 

فريدون وردي نژاد