DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

سیاست گذاری و مدیریت رسانه

فهرست  و خلاصه کتاب سیاستگذاری و مدیریت رسانه

فصل اول :اطلاعات، دانش، قدرت و رسانه

  چیستی اطلاعات 

      اطلاعات چیست؟

      اطلاعات، مفهوم چند بعدی

چگونگی شکل گیری اطلاعات و دانش

    مدل های  شکل گیری اطلاعات

    مدل اول  :  سلسله مراتب داده ها

    مدل دوم ، طیف داده ها در میان دو بردار

    مدل  سوم ، طیف داده ها  در زمینه ای پیچیده

    نیاز اطلاعات به دانش

   چرخه خلق دانش

   مارپیچ دانش

   انواع دانش و اطلاعات

   جان لاک و سه نوع دانش

مفهوم دانش در سازمان

مچلاپ وپنج نوع دانش

مایکل پولانی و دانش ضمنی

توماس داونپورت ودانش عملی

کارکردهای اطلاعات و دانش

اطلاعات و دانش به عنوان کالا

کارگر ان دانشی - مدیران  اجرایی

اطلاعات ، عامل شکل گیری جامعه

جبر فناوری وجامعه شبکه ای

اطلاعات عامل انتقال از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی

اطلاعات عامل شکل گیری فراروندها (تغییرات)

اینترنت :فعال کننده دانش، یا فعال کننده اطلاعات؟

        اطلاعات و دانش به عنوان  ابزار سنجش

شبکه های اطلاعاتی  عامل شکل گیری  شاهراههای اقتصاد جدید

دوازده مضمون و وجوه تمايز اقتصاد جديد با اقتصاد قديم

بسترهای اصلی شکل گیری اطلاعات و دانش و کارکردهای آن

جانشینان گوتنبرگ

جهش کیفی در انتشار فناوری

اینترنت ، انقلابی دیگر در عرصه فناوری

فناوری اطلاعات و رسانه‌ها

اطلاعات و قدرت

جمع‌بندی

  فصل دوم : فناوري و رسانه

        مقدمه

       مفهوم فناوری

       تعريف فناوري

      مباني فلسفي فناوري

     چیستی فناوری از نگاه هایدگر

         فناوری ، به عنوان ابزار

         فناوری به عنوان  انکشاف

     فوكو  و کارکردهای فناوری

         فوکو و فناوری ،( سیستم اجتماعی وابسته به تکنیک )

    الف) فناوری تولید.

     ب) فناوري نظام  نشانه‌ها

    ج) فناوري قدرت

        فناوري مصرف

       فناوري سازماني

  د) فناوري خود

کارل میچم و انواع فناوري

تکنولوژی به عنوان ابزار 

فناوري به‌عنوان فرآيند

مدیریت،  نماد فناوری  به عنوان فرآیند 

فناوري به عنوان دانش

فناوري به عنوان خواست اراده و قصد

 فناوري در سازمان

فناوری و ساختار

فناوری مبتنی بر دانش

فناوري تكراري

فناوري مهندسي،

فناوري هنري و صنعتگرانه

فناوري غيرتكراري

فناوري و اطمينان‌نداشتن به محيط

فناوري پيوسته

      فناوري واسطه‌اي

      فناوري متمركز

 فناوري در جامعه

 نظريه‌هاي فناوري

   فصل سوم

سازمانها ومدیریت

 شکل گیری کار جمعی در روند تاریخی

دوره رنسانس

دوره  نوگرایی و آغاز علم مدیریت

تحولات مدیریت و سازمان در دوره نوگرایی و صنعتی

دوره فرا نوگرایی و مظریه های نوین در مدیریت

تمایزات مدیریت در دو عصر مدرنیته و پست مدرنیته

    تمايزات برنامه‌ريزي  در مدرنیته و پست مدرنیته

    تمايزات سازماندهي در مدرنیته و پست مدرنیته

    تمايزات نفوذ در مدرنیته و پست مدرنیته

    تمايزات كنترل در مدرنیته و پست مدرنیته

   تمایزات رهبری در مدرنیته و پست مدرنیته

سازمانها در عصر اطلاعات و  دانش

ويژگي سازمانهاي دانش محور

 تمایزات مدیریت در عصر اطلاعات و دانش

تمايزات برنامه‌ريزي

تمايزات سازماندهي

تمايزات نفوذ

تمايزات كنترل

تمایزات رهبری

مقایسه سه دوره های مدرنیته ، پست مدرنیته و اطلاعات و دانش

روند تغییرات مدیریت رسانه در دوره های گذشته

        ارتباطات  از عصر کشاورزی تا عصر صنعتی

ارتباطات ورسانه در دوره  صنعتی

 تحولات ارتباطات در دوره نوگرایی

ارتباطات  و رسانه در عصر فرانوگرایی

تمایزات مدیریت رسانه با سایر سازمانها

برنامه ریزی در مدیریت رسانه

سازماندهی در مدیریت رسانه

نفوذ  در مدیریت رسانه

کنترل  در مدیریت رسانه

ارتباطات  درعصر اطلاعات و دانش

جمع بندی روند تغییرات تئوریهای ارتباطی

پارادیم انتقادی

پارادایم تجربی

پارادایم تفسیری

پارادیم های سه گانه در عصر رسانه های دیجیتال

تلاقی تئوریهای مدیریت و ارتباطات در دهه های گذشته 

فصل  چهارم

سیاستگذاری و رسانه

مقدمه

سیاستگذاری عمومی

تعریف سیاستگذاری عمومی

ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی

انواع سياستگذاري عمومي

سیاستگذاری از حیث تاثیر بر جامعه

سیاستگذاری مادی یا نمادین

سیاستگذاری ماهوی و رویه ای

مشکلات سیاستگذاری عمومی 

تشخیص مشکل و مساله در سیاستگذاری

وابستگی متقابل  مسایل

 تقابل ذهنی بودن و عینی بودن

 معیاری بودن

 جایگزینی مشکل عارضی  به جای مشکل اصلی

        خطا در تشخیص منابع

مدل های   سیاست‌گذاری عمومی

 تحلیل راهبردي

مدل تحلیل مرحله‌ای

نقش آفرینان در سياست گذاري

 نظريه گروه

 نظریه نخبگان

  نظریه كورپوراتيسم

  نظریه زيرمجموعه هاي دولت

سیاستگذاری در سازمان

تعریف سیاستگذاری

سیاستگذاری در سازمان رسانه ای

تعریف مدیریت رسانه

ویژگی های سازمانهای رسانه ای

رسانه منبع قدرت

رسانه و اشتغال صنعتي و هنري

 رسانه و توليدات فرهنگي و خلق معنا در جامعه

 رسانه و خلق آگاهي، دانش و رفتار 

سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای

پیشینه سیاستگذاری در سازمان  رسانه ای

فرآیند سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای

        حیطه اول سیاستگذاری سازمانی در رسانه

حیطه دوم سیاستگذاری رسانه ‌ای 

سیاستگذاری خبری در رسانه

 مبانی نظری و ارزشی در سیاستگذاری خبری

     -نظريه واقع گرا

      -نظريه آزاد اندیشی

    -نظريه  هنجارمندی 

    -نظریة سازه انگاري،

     - نظريه ارزشهای بومی و فرهنگ جامعه

مدل مرحله اي سياست گذاري عمومي در عرصه خبر

سوژه‌یابی و تعيين موضوع يا تعيين مسأله سياستگذاري خبر

نقش فرصت شناسی در انتخاب موضوع 

 ارائه راه­حل­ها

تدوين نظام تصميم­گيري در ديوانسالاري سازمان خبري

 ورود به لایه ها

         مراجعه به نخبگان

مرحله اجرا و یافتن بازخوردها

مرحله ارزيابي

مدلهای سیاستگذاری رسانه ای  در روابط بین الملل

مدل کلن اسنایدر

مدل مایکل برچر

مدل نوه چنان

محیط و سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای

رسانه به عنوان محیط و متغییرهای ششگانه آن

- نظام ارتباطات سیاسی

- سیاست ارتباطی دولت

- اقتصاد سیاسی رسانه ها

- نوع سازمان هاي رسانه ‏اي

-كاركردهاي نمادين رسانه

- ارزش هاي خبري

  سیاستگذاران و نقش آفرینان در سازمانهای رسانه ای

مراحل سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای

سیاستگذاری و ساختار در سازمانهای رسانه ای

تاثیر سطوح سازمانی بر سیاستگذاری در سازمان رسانه ای

مدیریت فرا سازمانی در رسانه

رده های عالی رسانه ای

مدیران میانی

مدیران و رهبران عملیاتی

خبرنگاران و گزارشگران

محیط سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای  ومتغییرهای هفتگانه آن

خط مشی های عمومی

حاکمیت ومحیط قانونی

فضای فرهنگی

ساختارها و هنجارهای اجتماعی

مخاطبان

         گروهها ی فشار

نخبگان

تمایزات سیاستگذاری در سازمانهای رسانه ای

تنوع ماموریتی

کثرت عوامل تاثیر گذار

تنوع و گستردگي درون داد‌ها 

حساسیت

اثر گذاری اجتماعی

  تنوع مخاطبان و بازار

  گوناگونی و تنوع روشها

  حساسیت واحد زمانی

 ارتباطات گسترده

نظام های رسانه ای وسیاستگذاری

 فناوری و سیاستگذاری

فناوريها جدید  ارتباطی

 پارادايم فناوري اطلاعات

تأثير پاراديم فناورانه بر سازمان

پارادايم فناوري اطلاعات و رسانه‌ها

  اقتصاد رسانه و خط مشی های رسانه

موقعیت اقتصادی رسانه‌ها

تمایز اقتصاد در رسانه خصوصی با رسانه دولتی

 تمایزات بازار رسانه

تمایزات رقابت  در رسانه

تمایز خدمات

تبليغات و منبع درامدی رسانه

انواع تولیدات در رسانه

بازار تولید محتوا

مشخصات محصولات  

مصرف کنندگان یا مخاطبان رسانه

برند رسانه‌ای

انحصار رسانه‌اي

فناوري ارتباطی 

رقباء و سیاستگذاری در رسانه

جمع بندی و نتیجه گیری  :الگوی سیاستگذاری درسازمان رسانه ای

فصل پنجم

راهبرد و رسانه‌

مقدمه 

تعریف راهبرد و تحول انديشه‏ها

تعريف راهبرد از نظر ليدل هارت

تعريف‌ استراتژي‌

 مدل‌ استراتژي‌ خطي

مدل‌ استراتژي‌ انطباقي‌

مدل‌ استراتژي‌ تفسيري

رویکردهای استراتژی

رویکرد تجویزی

 رویکرد توصیفی

تفكر استراتژيك

انواع تفكر و اندیشه مورد نياز در سازمان :

برنامه‌ریزی راهبردي

 مدل­هاي  برنامه­ريزي استراتژيك

مدل یتلور فرايند برنامه­ريزي جامع

مدل استراتژي صنعتي

مدل رايت

مدل هيل

مدل ديويد

 مدل فريمن

مدل پورتر

مدل تحليل سؤالات بحراني و مديريت مسائل استراتژيك

 مدل استراتژي­هاي فراگردي

مدل افزون­گري منطقي

مدل رويكردهاي محتوايي

مدل سيستم­هاي برنامه­ريزي استراتژيك لورنژ

مدل برنامه­ريزي استراتژيك تلفيقي

مدیریت استراتژیک

استراتژی در سازمانهای  رسانه ای

       سطح اول، راهبرد سازمانی

        سطح دوم، راهبرد رسانه‌ای

مدلهای ارتباطی و راهبرد رسانه‌ای

الزامات راهبرد برنامه رسانه‌ای

جامعه شناسي مخاطبان

نيازسنجی  مخاطبان

تعیین مقاصد

عوامل مؤثر در پذيرش پيام از سوي مخاطبان

ویژگیهای استراتژی کارآمد در رسانه

تصمیم سازی بهنگام

محیط شناسی

انطباق زمانی

حرکت حرفه ای و دانشی 

اجرای استراتژی رسانه ای

سطح سوم راهبرد برنامه رسانه ای

گام های ششگانه طراحی راهبرد محصول و برنامه رسانه ای‌

 گام اول تحلیل مساله

گام دوم نوشتن برنامه و تعیین زمان پایانی آن

 گام سوم نقشه و الگوی ساخت برنامه

 گام چهارم پیش‌بینی رویداهای متوقع و غیرمتوقع

گام پنجم كه ارزیابی نقشه و الگوی تولید 

        گام ششم ساخت برنامه ‌ها

 برنامه ریزی  توليد و توزيع پيام

الگوهای انطباق‌پذیری

    الگوی اول: آموختن، احساس کردن و انجام دادن

    الگوی دوم:انجام دادن ، احساس کردن و آموختن

    الگوی سوم: آموختن، انجام دادن و احساس کردن

راهبردهاي پایه ای  رسانه در عرصه خبر

شکل‌گیری قدرت اطلاعات برای تنظیم خبر

اطلاع رسانی و راهبرد برنامه رسانه ای

تنظیم برگه های خبری و جاگذاری اطلاعات در آن

انگاره ‌سازی

تاکتیک های انگار ه سازی

نقش منبع ومنشاء خبر

تبلیغ رسانه ای و راهبرد ها

شيوه‌هاي تبليغ در رسانه‌ها 

سطوح تبلیغ در رسانه

راهبرد و جنگ رواني

راهبرد و انحصار رسانه‌اي

راهبرد و عنصر زمان در رسانه

 طراحی استراتژی  جریان سازی خبری در شش گام

گام اول :شناخت مساله

- چگونگي شناخت یا تبديل يك پديده به مسئله اجتماعي،

 - چگونگي صورت‌بندي یک معضل در قالب جریان خبری

برنامه كنترل‌كننده

برنامه  محدود كننده

برنامه  مداخله‌گر

برنامه  ابزاري

 گام دوم، نوشتن برنامه ( طراحی _اجرا و بازخورگیری همزمان)

گام سوم ، نقشه و الگوی (ژانرهای خبری )

گام چهارم ،پیش‌بینی رویداهای متوقع و غیرمتوقع

گام پنجم، ارزیابی نقشه ( تشکیل جلسات توجیهی صبح گاهی )

 گام ششم ، ساخت برنامه خبری 

مدیریت بازخوردها

استراتژیهای رایج در رسانه

 

 

گفتاری در مورد کتاب سیاستگذاری و مدیریت رسانه

کسب ، تولید و توزیع اطلاعات در اشکال گوناگون و با اهداف متفاوت همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر بوده است که انسان را به تلاش و کوشش واداشته  است وشکل گیری ارتباطات و مناسبات از آغاز تا کنون یکی از اقدامات اصلی برای برآورده ساختن این نیازها بوده است این روند با اختراع چاپ و شکل گیری اولین وسیله ارتباط جمعی ابعاد جدیدی یافت تا جائیکه امروزه رسانه ها به عنوان بازیگر اصلی در زندگی اجتماعی انسان نقش ایفا می کند وبا توسعه تکنولوژیهای ارتباطی گسترده تر هم می گردد .

سازمان رسانه اي به عنوان مسیری برای ایجاد ارتباط ، می تواند علاوه بر تامین نیاز روحی انسان  يك بنگاه اقتصادي تلقی شود وبه توليد محصولات  اقدام كند ، محصولاتی که بخشي از آن را  می تواند در عرضه مستقيم به فروش رساند و بخشي ديگر را در تعاملات و روابط قدرت در جامعه به عنوان دارايي در گردش‌عرضه نمود  . از سوي ديگر رسانه به عنوان يك موسسه فرهنگي براي تاثير گذاري بيشتر بر مخاطبان ناگزير به ربودن گوي سبقت از ديگر فعالان عرصه فرهنگ  است و براي تحكيم نقش خود به عنوان "پل ارتباطي ميان حاكميت وافكار عمومي" در نقش اجتماعي بايد بتواند بيش از سازمانها و نهادهاي اجتماعي ديگر حاضر و ناظر باشد .این امر سبب شده است تا سازمانهای رسانه ای در عصر حاضر با ویژگیهای متمایزی همراه باشند، بگونه ای که اداره این سازمانها با سایر سازمانها  دارای تمایزاتی است و به مدیریت متفاوتی نیاز دارد .

برای درک و شناخت سازمانها ی رسانه ای بویژه در قرن بیست و یکم شناخت ، مبانی و اصولی چند الزامی است. یکی از  این ضرورت ها شناخت رابطه قدرت و دانش است که امروزه با پیچیدگیهای خاصی همراه است رابطه ميان اطلاعات و قدرت  بطور طبيعي رسانه ها را به بازیگران جدید ی تبديل مي كند که مهمترین آن ،  تاثیر گذاری بر رفتارهای اجتماعي آحاد ملت است این بدان معنا ست که  رسانه  کانون توجه تمامی بخش های یک جامعه،  اعم از دولتی و خصوصی و شهروندان عادی ، احزاب گروهها و سازمانهای دیگر است .

وابسته شدن تمامي فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي به تكنولوژيهاي ارتباطي و شيوه هاي ارتباط با مشتري ، نقش  وسايل ارتباط جمعي رادر شكل گيري ائتلافهاي قدرت در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تثبیت نموده است . عرصه روابط  بین الملل یکی از مهمترین عرصه هایی است که امروزه توسط رسانه ها اداره می شود تا جائیکه نوع جدیدی از دیپلماسی، به عنوان دیپلماسی رسانه ای در عرصه روابط بین الملل شکل گرفته است.

تبديل شدن اطلاعات به يك محصول و كالا و ظرفيت پایه های آن براي توليد به اشكال گوناگون متن ، صوت ، تصويرو ظرفيت وسايل ارتباط جمعي براي بازيگري در صحنه های گوناگون را به شدت افزایش داده  و گسترش افزایش اشتغال صنعتي ، فرهنگي و هنري تنها یکی از تاثیرات رسانه ها در قرن حاضر است .اگرچه رسانه ها  از آغاز با نخستین  تكنولوژيهاي ارتباطي نظیر چاپ ، منشاء  اشتغالات صنعتي جديدي  در جوامع شدند بخش عظيم از فعاليتهاي بنگاههاي تجاري را تشكيل دادند.اما  امروزه تکنولوژیهای نوین موجب شکل گیری  فعاليت هاي اقتصادی جدیدی شدهاند که به عنوان  اقتصاد شبکه ای،  مشخصه بارز فعاليت هاي اقتصاد جهاني در همه زمينه ها ازجمله خود رسانه ها هستند .

 شكل گيري صنايع فرهنگي كه با ظهور سينما وتلويزيون آغاز شد،  باظهور هنرهاي جديد نظیر فيلم وانيميشن و... بواسطه تكنولوژيهاي ارتباطي تحقق يافته نقش جدیدی یافت . این نقش بیانگر قدرت رسانه برای بکارگیری بازیهای زبانی وخلق ژانر هاي گوناگون در عرصه هنر ومطبوعات ،خبرواطلاع رساني وخلق توليدات فرهنگي جدید شدکه محصول تعاملات سه عرصه میان  سيستم نشانه ها ، زبان و روابط قدرت در جامعه گردید این هم آوایی در تلفيق هنرو تكنولوژي به نقطه اوج خود رسیده است و  موجب افزايش توليدات فرهنگي و خلق معنا ومفاهیم جدید  از سوي رسانه ها در جامعه شده است .تمامی این تحولات ناشی از فناوریهای نوین ارتباطی است که به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیطی برای تمامی سازمانها شناخته شده است . تحولاتی که در عرصه  رسانه ای از یک سو تغییردر ماهیت رسانه را سبب شده و از سوی دیگر کارکردهای آن را با عمق و گستردگی بیشتری همراه ساخته است .

 در عصر دانش و در محیط های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی  و اقتصادی  عنصر رسانه به همراه ماهیت اطلاعات که در دنیای امروز از جنبه های اقتصادی به عنوان یک کالای گرانبها مورد محاسبه قرار می گیرد درک و شناخت سازمانهای رسانه ای را با پیچیدگیهای خاصی همراه کرده است .

برای شناخت سازمانهای رسانه ای  در فصل اول بر اطلاعات ، قدرت ، دانش گذری می افکنیم و با بررسی تاریخچه هر یک در عرصه ارتباطات تحولات آن را تا به امروز بحث می نماییم در فصل دوم  به بحث تغییرات محیطی وچالش هاي سازماني عصر حاضر می پردازیم  وبا بررسی چالش های محیطی برای سازمانهای دیوانسالار در قرن حاضر بویژه چالش های چالشهاي تغيير پارادايم،چالشهاي جهاني ‏سازي ، فشارهاي محيطي و اكولوژيكي، چالشهاي عصر دانشو بویژه توسعه فناوریهای ارتباطی به عنوان بستری برای شناخت دقیق رسانه نظر می نماییم سپس در فصل سوم به  به گونه ای مبسوط به مباني فلسفي تكنولوژي و بررسی نظارت سه اندیشمند کلیدی در این عرصه یعنی هایدگر ، فوکو ومیچم به بحث تكنولوژي در جامعه ، تئوريهاي تكنولوژي و تكنولوژي رسانه اي خواهیم پرداخت .در فصل چهارم ضمن مروری بر اهمیت سازمانهای رسانه های به

تمایزات مدیریت در دو عصر مدرنیته و پست مدرنیته خواهیم پرداخت سپس این وجوه تمایز را در عرصه سازمانهای رسانه ای پی خواهیم گرفت و بررسی مفاهیم اصلی در خط مشی گذاری و سیاستگذاری ، طراحی استراتژیک  به مباحث اصلی در سازمان رسانه های یعنیبه وجوه تمایزات یعنی سطوح سیاستگذاری در سازمان رسانه ای، فرآیندهای سیاستگذاری سازمانی  در رسانه ها ، مراحل سیاستگذاری رسانه ای، استراتژی  در سازمانهای رسانه های، عوامل تاثير گذار در تعيين استراتژي  رسانه اي، مراحل طراحی استراتژی برنامه رسانه ای، الزامات استراتژی برنامه رسانه ای، مديريت توليدو توزيع  پيام ، الگوی های فرآیند انطباق پذیری به عنوان عناوین اصلی و کلیدی در مدیریت سازمانهای رسانه ای دنبال خواهیم نمود .

در فصل پنجم با شرحی مبسوط از  اصلی ترین وجه مشترک تمام سازمانهای رسانه ای یعنی تولید و توزیع خبر تحت عنوان سياستگذاري خبري در سازمان هاي رسانه اي  با بررسی خط مشی گذاری ومدل جريانها، دريچه ها در رسانه ، سیاستگذاری خبری در صحنه  عملیاتی ، مراحل سياستگذاري عملیاتی در عرصه  خبر، طراحی نظام تصميم­گيري خبری ، استراتژيهاي اصلي  رسانه در عرصه خبر، عوامل اصلی قدرت اطلاعات، اجرای  استراتژیهای برنامه خبر یا  مکانیزم های تولید اطلاعات به عنوان اصلی ترین فرآیند ها در سازمان خبری پرداخته و در ادامه با بررسی نقش عنصر زمان در سياستگذاري خبري به توضیح استراتژي  رقابتي براي سازمان هاي خبری و ساختار رقابت در بازار خبر می پردازیم و در فصل پایانی تحت عنوان استعاره های رسانه با مقایسه استعاره هاي سازمان گرت مورگان و تطبیق آن با  سازمانهاي رسانه اي استعاره های گوناگون رسانه به مثابه ماشين،  رسانه به مثابه موجود زنده ،رسانه به مثابه مغز،رسانه به مثابه فرهنگ، رسانه به مثابه يك سيستم سياسي، رسانه  به مثابه زندان روح ، رسانه به مثابه ابزار سلطه، رسانه به مثابه سيستم خودزا وسيال، را تببین می نماییم و در نهایت گونه ای از استعاره های جدید را در  استعاره هاي خبر و ارزش آفريني در سازمانهاي رسانه اي مطرح می تنماییم که مهمترین آنها :خبر به مثابه ابزار پيوند اجتماعي، خبر به مثابه منبع قدرت، خبر به مثابه خلق معنا در جامعه ،خبر به مثابه  دروازه باني، خبربه مثابه ابزار مذاكره، خبر پديده اي سيال ، خبربه مثابه محصول چند بعدي  است تا با نشان دادن تمایزات گوناگون تنها  در ماهیت یک محصول رسانه ای به نام خبر تاییدی بر تمایزات سازمانهای رسانه های و ضرورت مدیریت متفاوت در این سازمانها باشد .

مدیران حرفه ای و ویژگیهای آنان  در سازمان رسانه ای به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر به عنوان جمع بندی کتاب در پایان عرضه خواهد شد .