DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

Translations:


هنر ارتباطات هنری است که ابزار کار هنرمند آن از قلم و رنگ و کاغذ و جوهر فراتر می رود، هنرمند ارتباطات نقشی اگر بر صفحه ای می گذارد پیامی است که بر صفحه حافظه آدمی و در نهایت، حافظه تاریخ می گذارد.
 تاریخی که هرگز چیزی را از قلم نمی اندازد ...
فریدون وردی نژاد